ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੱਚ
-ਬਲਰਾਜ ਸਿੱਧੂ UK
-ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ।
-ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰ ਨਾਮਾਵਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਛਾਪਦੇ ਹਨ।
-ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰ ਟਾਇਪ ਕੀਤੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
...
-ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਛਾਪ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
-ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
-ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰ ਇਸ਼ਤਿਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਬਸ ਛਾਪਦੇ ਹਨ।
-ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਛਪਣ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦਸਦੇ ਹਨ।
-ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰ ਇਕੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਰਚਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਹਨ।
-ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਪਦਾਕ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
-ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸੰਪਦਕੀ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
-ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਖੁਦ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

No comments:

Post a Comment